Regels voor rotondes in Nederland (2024)

Ga naar de inhoud

Menu

> Rotonde

Een rotonde is altijd een éénrichtingsweg. Het doel van een rotonde is een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Een rotonde is te herkennen aan het Verkeersbord D1of hetVerkeersbord J9. Een rotonde is altijd een éénrichtingsweg. Er zijn verschillende rotondes in Nederland. Het verschil zit hem in de afwijkende verkeersregels of het aantal rijstroken.

Inhalen op een rotonde

Het is toegestaan om vlak voor of op een rotonde links en rechts in te halen. Op of net voor een rotonde ben je namelijk aan het invoegen.

Voorrang op een rotonde

Voorrang wordt op een rotonde geregeld door middel van borden of haaientanden op het wegdek. Normaal gesproken hebben bestuurders die al op de rotonde rijden voorrang op bestuurders die de rotonde willen betreden. Dit kun je zien aan de haaientanden en/of hetVerkeersbord B6bij de toetredende rijstroken. Bij drukke of grote rotondes wordt de voorrang soms geregeld door verkeerslichten.

Werkende verkeerslichten gaan boven voorrangsborden en tekens op het wegdek. Soms is voorrang niet geregeld met verkeerslichten, voorrangsborden of tekens op het wegdek. In dit geval moet je voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen. Het kan ook voorkomen dat er aanwijzingen/pijlen zijn aangebracht op de toetredende rijstroken. In dit geval moet je de aanwijzingen volgen op het wegdek.

Rotonde met twee rijstroken

Let bij het verlaten van een rotonde op, dat er ook fietsers kunnen kruisen. Op een rotonde gebeurt veel. Het is dan ook belangrijk dat je goed kijkt, zodat je weet wat er om je heen gebeurt. Vooral wanneer je van rijstrook wilt wisselen of de rotonde wilt verlaten, is het belangrijk om goed op te letten wat de andere weggebruikers doen. Hierdoor kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan. Enkele voorbeelden:

  • De rotonde verlaten (rode pijl): Wanneer je een rotonde verlaat, dan moet je het verkeer dat de rotonde blijft volgen voorrang verlenen. Dit geldt ook voor voetgangers, fietsers en snor/bromfietsers die op een aparte weg naast/rond de rotonde rijden.
  • Kwartrond (rode pijl): Je wilt de rotonde bij de eerst volgende afslag verlaten. Je moet dan op de weg die naar de rotonde leidt rechts blijven rijden. Voordat je de rotonde oprijdt moet je al richting aangeven naar rechts.
  • Halfrond, rechtdoor (blauwe lijn): Als je op een rotonde halfrond wilt gaan, dan zijn er twee mogelijkheden:
    1. Je rijdt via de linker rijstrook de rotonde op. Na de eerste afslag geef je richting aan naar rechts. Je verplaatst naar de rechter rijstrook. De richtingaanwijzer houdt je aan naar rechts en je verlaat de rotonde bij de volgende afslag.
    2. Je rijdt via de rechter rijstrook de rotonde op. Na de eerste afslag geef je richting aan naar rechts. Je verlaat de rotonde bij de volgende afslag.
  • Driekwart rond, links (gele lijn)Voordat je de rotonde oprijdt geef je richting aan naar links. Zodra je op de rotonde rijdt, zet je de richtingaanwijzer uit. Je rijdt op de binnenste rijstrook van de rotonde. Na de tweede afslag, geef je richting aan naar rechts. Je verplaatst naar de rechter rijstrook. De richtingaanwijzer houd je aan naar rechts en je verlaat de rotonde bij de volgende afslag.

Rotonde met één rijstrook

Het rijden op een rotonde met één rijstrook is eenvoudiger. Dit heeft als reden dat je op een rotonde niet van rijstrook hoeft te veranderen. De regels voor het verlaten van de rotonde met één rijstrook zijn hetzelfde als bij een rotonde met twee rijstroken. Dus richtingaanwijzer naar rechts bij verlaten van de rotonde.

Richtingaanwijzer naar links voor je de rotonde oprijdt, als je driekwart/links wilt (dit is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om het andere verkeer te informeren). En bij het verlaten van de rotonde, de voetgangers, fietsers, snor/bromfietsers voorrang verlenen als zij de rotonde volgen.

Afwijkingen

Bij sommige rotondes bepalen verkeerstekens of verkeersborden dat er van de gebruikelijke situatie moet worden afgeweken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat er op het fietspad rondom de rotonde haaientanden zijn aangebracht voor de fietsers en snor/bromfietsers. Dit betekent dat zij voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die de rotonde moeten verlaten. Het kan ook voorkomen dat er aanwijzingen/pijlen zijn aangebracht op de toetredende rijstroken. In dit geval moet je deze aanwijzingen volgen.

Er zijn verschillende rotondes in Nederland met afwijkende verkeersregels. Het grootste verschil zit hem vooral in het aantal rijstroken. Een rotonde is een eenrichtingsweg die rond gaat en wordt aangeduid met hetVerkeersbord D1ofVerkeersbord J9.

Regels voor rotondes in Nederland (2)

Jenny

Mijn naam is Jenny en ik schrijf met veel plezier voor Snelslagen.nl! Ik heb jarenlang als rijinstructrice gewerkt en ben nu vooral bezig mensen te helpen hun theorie examens te halen. Hulp nodig? Neem contact op of bekijk één van onze cursussen!

Online theorie oefenen

Onze klanten zijn beter voorbereid op het CBR theorie examen!

Ontdek meer

Voorbereid naar je CBR examen? Dankzij de oefenexamens van Snelslagen.nl ben jij klaar om te slagen!

Sitemap

Theorie examens

Auto theorie oefenen

Motor theorie oefenen

Scooter theorie oefenen

Verkeersborden oefenen

Blog

Artikelen

Gevaarherkenning oefenen

CBR theorie examen vragen

Auto theorie ezelsbruggetje

Technische verplichtingen

Remafstand berekenen

Artikelen

Verkeersborden

Haaientanden

Militaire colonne

Voorrangsregels

Matrixborden

Faalangst examen

Populair

Autoweg en snelweg

Snelheid scooter

Maximum snelheid

Kruispunt

woonerf

Rotonde

© 2023 Alle rechten voorbehouden

Regels voor rotondes in Nederland (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5243

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.